Kết quả tính toán

Công thức
Đồ thị
$y = x ^ { 2 } + x - 1$
$y = 0$
$x$Giao điểm
$\left ( - \dfrac { \sqrt{ 5 } } { 2 } - \dfrac { 1 } { 2 } , 0 \right )$, $\left ( - \dfrac { 1 } { 2 } + \dfrac { \sqrt{ 5 } } { 2 } , 0 \right )$
$y$Giao điểm
$\left ( 0 , - 1 \right )$
Giá trị bé nhất
$\left ( - \dfrac { 1 } { 2 } , - \dfrac { 5 } { 4 } \right )$
Dạng tiêu chuẩn
$y = \left ( x + \dfrac { 1 } { 2 } \right ) ^ { 2 } - \dfrac { 5 } { 4 }$
$$x ^ { 2 } + x - 1 = 0$$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo