qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Giải phương trình bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } + x - 1 = 0$$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { - 1 + \sqrt{ 5 } } { 2 } \\ x = \dfrac { - 1 - \sqrt{ 5 } } { 2 } \end{array}$
Hãy áp dụng công thức nghiệm để tính
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 1 \times \left ( - 1 \right ) } } { 2 \times 1 }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } - 4 \times 1 \times \left ( - 1 \right ) } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ 1 - 4 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } \times \left ( - 1 \right ) } } { 2 \times 1 }$
$ $ Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. $ $
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ 1 - 4 \times \left ( - 1 \right ) } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ 1 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) } } { 2 \times 1 }$
$ $ Lấy $ - 4 $ nhân $ - 1$
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ 1 + \color{#FF6800}{ 4 } } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 } } } { 2 \times 1 }$
$ $ Cộng $ 1 $ và $ 4$
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 5 } } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ 5 } } { 2 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. $ $
$x = \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ 5 } } { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 1 \pm \sqrt{ 5 } } { 2 } }$
$ $ Hãy phân tách kết quả $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 1 + \sqrt{ 5 } } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 1 - \sqrt{ 5 } } { 2 } } \end{array}$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo