Kết quả tính toán

Công thức
Đổi phân số về dạng số thập phân
Đáp án
circle-check-icon
$$\dfrac { 3 } { 10 }$$
$0,3$
Đổi phân số về dạng số thập phân
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 10 } } }$
$ $ Đổi phân số về dạng số thập phân $ $
$\color{#FF6800}{ 0,3 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo