qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính tích
Đáp án
circle-check-icon
$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$
$243$
Tính tích
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3 \times 3$
$ $ Lấy $ 3 $ nhân $ 3$
$\color{#FF6800}{ 9 } \times 3 \times 3 \times 3$
$\color{#FF6800}{ 9 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3$
$ $ Lấy $ 9 $ nhân $ 3$
$\color{#FF6800}{ 27 } \times 3 \times 3$
$\color{#FF6800}{ 27 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \times 3$
$ $ Lấy $ 27 $ nhân $ 3$
$\color{#FF6800}{ 81 } \times 3$
$\color{#FF6800}{ 81 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Lấy $ 81 $ nhân $ 3$
$\color{#FF6800}{ 243 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo