qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { \sqrt{ 3 } } { 2 } + \dfrac { \sqrt{ 3 } } { 2 }$$
$\sqrt{ 3 }$
Tính
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Gộp các phân số có cùng mẫu số $ $
$\dfrac { \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ + } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } { 2 }$
$\dfrac { \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ + } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } { 2 }$
$ $ Hãy tính các số hạng đồng dạng với nhau $ $
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } { 2 }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Rút gọn cả hai vế $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo