qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tách nhân tử cho biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } - 4$$
$\left ( x - 2 \right ) \left ( x + 2 \right )$
Hãy rút gọn biểu thức về dạng phân tách nhân tử
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ Sử dụng công thức tổng hiệu để phân tách nhân tử $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right )$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right )$
$ $ Hãy sắp xếp lại các thừa số $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right )$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo