Kết quả tính toán

Công thức
Hãy khai triển biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\left ( x - 3 \right ) ^ { 2 }$$
$x ^ { 2 } - 6 x + 9$
Hãy sắp xếp đa thức
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Hãy khai triển nhị thức $ $
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 9 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo