qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Trừ 2 số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$1 - \dfrac { 1 } { 2 }$$
$\dfrac { 1 } { 2 }$
Trừ 2 số
$\color{#FF6800}{ 1 } - \dfrac { 1 } { 2 }$
$ $ Biểu diễn sao cho $ 1 $ và $ \dfrac { 1 } { 2 } $ có chung mẫu số $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } - \dfrac { 1 } { 2 }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Tính hiệu của $ \dfrac { 2 } { 2 } $ và $ - \dfrac { 1 } { 2 }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo