qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy liệt kê tất cả các ước số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$8 ^ { 2 }$$
$1 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64$
Hãy tìm tất cả các ước số
$\color{#FF6800}{ 8 } ^ { 2 }$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) ^ { 2 }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa của nâng lên luỹ thừa $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
$ $ Liệt kê ước số của các thừa số $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 5 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 5 } } , \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
$ $ Tính tích của tất cả các ước số $ $
$\color{#FF6800}{ 1 } , \color{#FF6800}{ 2 } , \color{#FF6800}{ 4 } , \color{#FF6800}{ 8 } , \color{#FF6800}{ 16 } , \color{#FF6800}{ 32 } , \color{#FF6800}{ 64 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo