qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$\sin\left( 30 ^ { \circ } \right)$$
$\dfrac { 1 } { 2 }$
Hãy đơn giản hoá biểu thức
$\color{#FF6800}{ \sin\left( \color{#FF6800}{ 30 } ^ { \circ } \right) }$
$\sin\left(30^{\circ}\right) $ bằng $ \dfrac{1}{2}$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo