Kết quả tính toán

Công thức
Hãy phân tích số nguyên
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$12 ^ { 2 }$$
$2 ^ { 4 } \times 3 ^ { 2 }$
Hãy sử dụng quy tắc lũy thừa để làm gọn biểu thức
$\color{#FF6800}{ 12 } ^ { 2 }$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { 2 }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Khi đuợc tạo thành tích của số phiá dưới có hai chữ số trở lên, hãy đổi các nâng lên luỹ số thành tích $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \times 3 ^ { 2 }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa của nâng lên luỹ thừa $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \times 3 ^ { 2 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo