qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Giải phương trình bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } - 3 x + 2 = 0$$
$\begin{array} {l} x = 2 \\ x = 1 \end{array}$
Hãy tìm tập nghiệm bằng phương pháp phân tách nhân tử
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } = 0$
$acx^{2} + \left(ad + bc\right)x +bd = \left(ax + b\right)\left(cx+d\right)$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) = 0$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Nếu tích của hệ số bằng không thì phải tồn tại ít nhất một hệ số bằng không $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } = \color{#FF6800}{ 0 } \\ \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ 0 } \end{array}$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } = \color{#FF6800}{ 0 } \\ \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ 0 } \end{array}$
$ $ Hãy giải phương trình để tìm giá trị của $ x$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 2 } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 1 } \end{array}$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo