qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Nhân 2 số
Đáp án
circle-check-icon
$$- 2 \times \left ( - 2 \right )$$
$4$
Nhân 2 số
$\color{#FF6800}{ - } 2 \times \left ( \color{#FF6800}{ - } 2 \right )$
$ $ Hãy chuyển dấu (-) ra phía trước vì tích của 2 số âm là một số dương $ $
$2 \times 2$
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ Lấy $ 2 $ nhân $ 2$
$\color{#FF6800}{ 4 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo