qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính tổng phân số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 1 } { 2 } + \dfrac { 1 } { 3 }$$
$\dfrac { 5 } { 6 }$
Tính tổng phân số
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 2 } } + \dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Bội chung nhỏ nhất của hai phân số là $ 6$
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 2 } } + \dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$\dfrac { 1 } { 2 } + \dfrac { 1 } { 3 }$
$ $ Nhân cả tử và mẫu của phân số sao cho 2 mẫu số đều bằng bội chung nhỏ nhất $ $
$\dfrac { 1 \times \color{#FF6800}{ 3 } } { 2 \times \color{#FF6800}{ 3 } } + \dfrac { 1 \times \color{#FF6800}{ 2 } } { 3 \times \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Thu gọn phép tính $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } }$
$ $ Mẫu số cùng bằng $ 6 $ nên ta có thể cộng phân với với nhau $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } } { 6 }$
$ $ Cộng $ 3 $ và $ 2$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 5 } } { 6 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo