qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$9 - 3 \div \dfrac { 1 } { 3 } + 1$$
$1$
Tính
$9 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 3 } } } + 1$
$ $ Hãy tính phép chia của phân số $ $
$9 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 9 } + 1$
$\color{#FF6800}{ 9 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 9 } + 1$
$ $ Có thể khử các số cùng giá trị nhưng khác dấu $ $
$1$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo