qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$\sqrt{ 2 } \sqrt{ 2 }$$
$2$
Tính
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \sqrt{ 2 }$
$ $ Trường hợp không ghi số mũ thì số hạng đó có số mũ bằng 1 $ $
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \sqrt{ 2 }$
$\left ( \sqrt{ 2 } \right ) ^ { 1 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Trường hợp không ghi số mũ thì số hạng đó có số mũ bằng 1 $ $
$\left ( \sqrt{ 2 } \right ) ^ { 1 } \left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Vì cơ số giống nhau nên hãy cộng số mũ lại $ $
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\left ( \sqrt{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Cộng $ 1 $ và $ 1$
$\left ( \sqrt{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Dấu căn sẽ mất nếu ta bình phương nó lên $ $
$\color{#FF6800}{ 2 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo