qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy khai triển biểu thức
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x + x$$
$2 x$
Hãy sắp xếp đa thức
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ x }$
$ $ Hãy sắp xếp số hạng đồng dạng $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) \color{#FF6800}{ x }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) \color{#FF6800}{ x }$
$ $ Sắp xếp phần hằng số $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo