qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm căn bậc ba
Đáp án
circle-check-icon
$$\dfrac { 1 } { 8 }$$
$\dfrac { 1 } { 2 }$
Hãy tìm căn bậc ba
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 8 } } }$
$ $ Hãy biểu diễn dưới dạng căn bậc hai $ $
$\sqrt[ \color{#FF6800}{ 3 } ]{ \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 8 } } } }$
$\sqrt[ \color{#FF6800}{ 3 } ]{ \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 8 } } } }$
$ $ Hãy tính căn bậc hai $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo