Kết quả tính toán

Công thức
Hãy viết lại số sau
Đáp án
circle-check-icon
$$12$$
$1,2 \times 10 ^ { 1 }$
Hãy viết lại bằng hệ thống số khoa học
$\color{#FF6800}{ 12 }$
$ $ Hãy viết lại bằng hệ thống số khoa học $ $
$\color{#FF6800}{ 1,2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 10 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo