Kết quả tính toán

Công thức
Căn bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$3 \sqrt{ 2 }$$
$\sqrt{ 18 }$
Hãy biến đổi biểu thức
$\color{#FF6800}{ 3 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Hãy đưa hệ số vào trong căn bậc hai $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Hãy đơn giản hóa biểu thức $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 9 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 9 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Lấy $ 9 $ nhân $ 2$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 18 } }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo