qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$\left ( - 3 \right ) ^ { 2 }$$
$9$
Tính
$\left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Nếu nâng lên luỹ thừa số chẵn của số âm hãy xoá dấu (-) bởi số dương $ $
$3 ^ { 2 }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ Hãy tính nâng lên luỹ thừa $ $
$\color{#FF6800}{ 9 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo