qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Mối quan hệ giữa nghiệm và hệ số
Đáp án
circle-check-icon
$$x ^ { 2 } - 5 x + 6 = 0$$
$\alpha + \beta = 5 , \alpha \beta = 6$
Hãy tìm tổng và tích của hai nghiệm của phương trình bậc 2
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 6 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ Nếu gọi hai nghiệm của phương trình bậc hai $ ax^{2}+bx+c=0 $ là $ \alpha, \beta $ thì ta có $ \alpha + \beta =-\dfrac{b}{a} $ , $ \alpha\times\beta=\dfrac{c}{a}$
$\color{#FF6800}{ \alpha } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \beta } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { - 5 } { 1 } } , \color{#FF6800}{ \alpha } \color{#FF6800}{ \beta } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 6 } { 1 } }$
$\alpha + \beta = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { - 5 } { 1 } } , \alpha \beta = \dfrac { 6 } { 1 }$
$ $ Giải quyết dấu của phân số có dấu âm $ $
$\alpha + \beta = \color{#FF6800}{ \dfrac { 5 } { 1 } } , \alpha \beta = \dfrac { 6 } { 1 }$
$\alpha + \beta = \dfrac { 5 } { \color{#FF6800}{ 1 } } , \alpha \beta = \dfrac { 6 } { 1 }$
$ $ Nếu mẫu số là 1 thì có thể khử mẫu $ $
$\alpha + \beta = \color{#FF6800}{ 5 } , \alpha \beta = \dfrac { 6 } { 1 }$
$\alpha + \beta = 5 , \alpha \beta = \dfrac { 6 } { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Nếu mẫu số là 1 thì có thể khử mẫu $ $
$\alpha + \beta = 5 , \alpha \beta = \color{#FF6800}{ 6 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo