qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Căn bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$\sqrt{ 225 }$$
$15$
Hãy tìm căn bậc hai
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 225 } }$
$ $ Hãy phân tích số nguyên trong căn thành thừa số nguyên tố $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Trong phần có thể đưa ra ngoài dấu căn, hãy tách mỗi số nguyên tố thành một phép căn $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } \sqrt{ 5 ^ { 2 } }$
$ $ Hãy bỏ căn và đổi thành mẫu số của số mũ $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } } \sqrt{ 5 ^ { 2 } }$
$3 ^ { \frac { 2 } { 2 } } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Hãy bỏ căn và đổi thành mẫu số của số mũ $ $
$3 ^ { \frac { 2 } { 2 } } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } }$
$3 ^ { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } } \times 5 ^ { \frac { 2 } { 2 } }$
$ $ Rút gọn phân số $ $
$3 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 5 ^ { \frac { 2 } { 2 } }$
$3 ^ { 1 } \times 5 ^ { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } }$
$ $ Rút gọn phân số $ $
$3 ^ { 1 } \times 5 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$3 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 5 ^ { 1 }$
$ $ Nếu số mũ bằng 1 thì hãy bỏ đi vì không cần thiết $ $
$3 \times 5 ^ { 1 }$
$3 \times 5 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Nếu số mũ bằng 1 thì hãy bỏ đi vì không cần thiết $ $
$3 \times 5$
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ Lấy $ 3 $ nhân $ 5$
$\color{#FF6800}{ 15 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo