Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm số các ước số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$6$$
$4$
Hãy tìm số các ước số
$\color{#FF6800}{ 6 }$
$ $ Hãy chuyển đổi số nguyên thành dạng tích của các số nguyên tố $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ Dựa vào số mũ để tìm số các ước số $ $
$\color{#FF6800}{ 4 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo