qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Căn bậc hai
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\sqrt{ 289 }$$
$17$
Hãy tìm căn bậc hai
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 289 } }$
$ $ Hãy phân tích số nguyên trong căn thành thừa số nguyên tố $ $
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 17 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 17 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Hãy bỏ căn và đổi thành mẫu số của số mũ $ $
$\color{#FF6800}{ 17 } ^ { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } }$
$17 ^ { \color{#FF6800}{ \frac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } }$
$ $ Rút gọn phân số $ $
$17 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$17 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ Nếu số mũ bằng 1 thì hãy bỏ đi vì không cần thiết $ $
$17$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo