Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm căn bậc ba
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$8$$
$2$
Hãy tìm căn bậc ba
$\color{#FF6800}{ 8 }$
$ $ Hãy biểu diễn dưới dạng căn bậc hai $ $
$\sqrt[ \color{#FF6800}{ 3 } ]{ \color{#FF6800}{ 8 } }$
$\sqrt[ \color{#FF6800}{ 3 } ]{ \color{#FF6800}{ 8 } }$
$ $ Bên trong dấu căn bậc hai, hãy tìm và sắp xếp những phần có thể đưa ra ngoài căn $ $
$\color{#FF6800}{ 2 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo