qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy xác định hằng đẳng thức
Đáp án
circle-check-icon
$$1 + 1 = 2$$
$ $ Đúng $ $
Hãy xác định hằng đẳng thức
$\color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = 2$
$ $ Cộng $ 1 $ và $ 1$
$\color{#FF6800}{ 2 } = 2$
$\color{#FF6800}{ 2 } = \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ Vì kết quả của tất cả mọi giá trị bằng nhau nên nó là hằng đẳng thức $ $
$ $ Đúng $ $
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo