qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính tổng phân số
Đáp án
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 1 } { 2 } + \dfrac { 1 } { 2 }$$
$1$
Tính tổng phân số
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Mẫu số cùng bằng $ 2 $ nên ta có thể cộng phân với với nhau $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } } { 2 }$
$ $ Cộng $ 1 $ và $ 1$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { 2 }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ Giản lược phân số $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$ $ Rút gọn phân số $ $
$\color{#FF6800}{ 1 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo