qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Tính
Đáp án
circle-check-icon
$$8 \div \left ( 2 \left ( 2 + 2 \right ) \right )$$
$1$
Tính
$8 \div \left ( 2 \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) \right )$
$ $ Cộng $ 2 $ và $ 2$
$8 \div \left ( 2 \times \color{#FF6800}{ 4 } \right )$
$8 \div \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 } \right )$
$ $ Lấy $ 2 $ nhân $ 4$
$8 \div \color{#FF6800}{ 8 }$
$\color{#FF6800}{ 8 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 8 }$
$ $ Thương của một biểu thức bất kỳ với chính mình bằng 1 $ $
$\color{#FF6800}{ 1 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo