qanda-logo
apple logogoogle play logo

Kết quả tính toán

Công thức
Hãy tìm giá trị xấp xỉ
Đáp án
circle-check-icon
$$\sqrt{ 3 }$$
$\approx 1,7321$
Hãy tìm giá trị xấp xỉ
$\sqrt{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ Hãy tìm giá trị xấp xỉ của căn bậc hai $ $
$\approx \color{#FF6800}{ 1,7321 }$
Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App QANDA.
Tìm kiếm bằng ảnh câu hỏi
Hỏi đáp 1:1 với gia sư hàng đầu
Đề bài gợi ý từ AI & bài giảng lý thuyết
apple logogoogle play logo