เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
จำนวนวิธีแก้ปัญหา
คำตอบ
circle-check-icon
$$2 x ^ { 2 } + 5 x + 1 = 0$$
$ $ 2 รูทจริง $ $
ค้นหาจำนวนโซลูชั่น
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ กำหนดจำนวนของรูทโดยใช้ดิสคริมิแนนต์, $ D = b ^ {2} -4ac $ จากสมการกำลังสอง, $ ax ^ {2} + bx + c = 0 $
$\color{#FF6800}{ D } = \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 }$
$D = \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 2 \times 1$
$ $ คำนวณเลขยกำลัง $ $
$D = \color{#FF6800}{ 25 } - 4 \times 2 \times 1$
$D = 25 - 4 \times 2 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 }$
$ $ การคูณตัวเลขด้วย 1 จะไม่เปลี่ยนค่า $ $
$D = 25 - 4 \times 2$
$D = 25 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 }$
$ $ คูณ $ - 4 $ และ $ 2$
$D = 25 \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 8 }$
$D = \color{#FF6800}{ 25 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 8 }$
$ $ ลบ $ 8 $ จาก $ 25$
$D = \color{#FF6800}{ 17 }$
$\color{#FF6800}{ D } = \color{#FF6800}{ 17 }$
$ $ เพราะ $ D> 0 $ , จำนวนของรูทจริงของสมการกำลังสองต่อไปนี้คือ 2 $ $
$ $ 2 รูทจริง $ $
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo