เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 3 } { 4 } \times \dfrac { 1 } { 2 }$$
$\dfrac { 3 } { 8 }$
คำนวณค่า
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 4 } } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ โมเลกุลคูณกันระหว่างโมเลกุลและตัวส่วนคูณกันระหว่างตัวส่วน $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\dfrac { 3 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } } { 4 \times 2 }$
$ $ การคูณตัวเลขด้วย 1 จะไม่เปลี่ยนค่า $ $
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { 4 \times 2 }$
$\dfrac { 3 } { \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ คูณ $ 4 $ และ $ 2$
$\dfrac { 3 } { \color{#FF6800}{ 8 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo