เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาจำนวนของตัวหาร
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$10 ^ { 8 }$$
$81$
หาจำนวนของตัวหาร
$\color{#FF6800}{ 10 } ^ { 8 }$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } \right ) ^ { 8 }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 8 } }$
$ $ หากฐานประกอบด้วยผลคูณของจำนวนสองจำนวนขึ้นให้เปลี่ยนเป็นผลคูณของเลขยกกำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 8 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 8 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 8 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 8 } }$
$ $ หาจำนวนตัวหารโดยใช้เลขชี้กำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ 81 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo