เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
จำนวนวิธีแก้ปัญหา
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } = 5$$
$ $ 2 รูทจริง $ $
ค้นหาจำนวนโซลูชั่น
$x ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ ย้ายนิพจน์ไปทางด้านซ้ายและเปลี่ยนเครื่องหมาย $ $
$x ^ { 2 } - 5 = 0$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 5 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ กำหนดจำนวนของรูทโดยใช้ดิสคริมิแนนต์, $ D = b ^ {2} -4ac $ จากสมการกำลังสอง, $ ax ^ {2} + bx + c = 0 $
$\color{#FF6800}{ D } = \color{#FF6800}{ 0 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 5 } \right )$
$D = \color{#FF6800}{ 0 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 1 \times \left ( - 5 \right )$
$ $ การยกกำลังของ 0 คือ 0 $ $
$D = \color{#FF6800}{ 0 } - 4 \times 1 \times \left ( - 5 \right )$
$D = \color{#FF6800}{ 0 } - 4 \times 1 \times \left ( - 5 \right )$
$ $ 0 จะไม่เปลี่ยนเมื่อคุณบวกหรือลบ $ $
$D = - 4 \times 1 \times \left ( - 5 \right )$
$D = - 4 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } \times \left ( - 5 \right )$
$ $ การคูณตัวเลขด้วย 1 จะไม่เปลี่ยนค่า $ $
$D = - 4 \times \left ( - 5 \right )$
$D = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ \times } \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 5 } \right )$
$ $ คูณ $ - 4 $ และ $ - 5$
$D = \color{#FF6800}{ 20 }$
$\color{#FF6800}{ D } = \color{#FF6800}{ 20 }$
$ $ เพราะ $ D> 0 $ , จำนวนของรูทจริงของสมการกำลังสองต่อไปนี้คือ 2 $ $
$ $ 2 รูทจริง $ $
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo