เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แก้สมการกำลังสอง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } = 8$$
$\begin{array} {l} x = 2 \sqrt{ 2 } \\ x = - 2 \sqrt{ 2 } \end{array}$
คำนวณโดยใช้สูตรสมการกำลังสอง
$x ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ 8 }$
$ $ ย้ายนิพจน์ไปทางด้านซ้ายและเปลี่ยนเครื่องหมาย $ $
$x ^ { 2 } - 8 = 0$
$x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 0 } \pm \sqrt{ 0 ^ { 2 } - 4 \times 1 \times \left ( - 8 \right ) } } { 2 \times 1 }$
$ $ 0 ไม่มีสัญลักษณ์ $ $
$x = \dfrac { \color{#FF6800}{ 0 } \pm \sqrt{ 0 ^ { 2 } - 4 \times 1 \times \left ( - 8 \right ) } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { 0 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 0 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 1 \times \left ( - 8 \right ) } } { 2 \times 1 }$
$ $ การยกกำลังของ 0 คือ 0 $ $
$x = \dfrac { 0 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 0 } - 4 \times 1 \times \left ( - 8 \right ) } } { 2 \times 1 }$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 0 \pm \sqrt{ 0 - 4 \times 1 \times \left ( - 8 \right ) } } { 2 \times 1 } }$
$ $ จัดนิพจน์ $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 0 \pm \sqrt{ 32 } } { 2 \times 1 } }$
$x = \dfrac { 0 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 32 } } } { 2 \times 1 }$
$ $ จัดการส่วนที่สามารถนำออกมาจากเครื่องหมายรากในเครื่องหมายรากที่สอง $ $
$x = \dfrac { 0 \pm \color{#FF6800}{ 4 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { 0 \pm 4 \sqrt{ 2 } } { 2 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ การคูณตัวเลขด้วย 1 จะไม่เปลี่ยนค่า $ $
$x = \dfrac { 0 \pm 4 \sqrt{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 0 \pm 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } }$
$ $ แยกคำตอบ $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 0 + 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 0 - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { \color{#FF6800}{ 0 } + 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \\ x = \dfrac { 0 - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$ $ 0 จะไม่เปลี่ยนเมื่อคุณบวกหรือลบ $ $
$\begin{array} {l} x = \dfrac { 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \\ x = \dfrac { 0 - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \color{#FF6800}{ \dfrac { 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } } \\ x = \dfrac { 0 - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$ $ ทำการลดรูปเศษส่วน $ $
$\begin{array} {l} x = \color{#FF6800}{ \dfrac { 2 \sqrt{ 2 } } { 1 } } \\ x = \dfrac { 0 - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { 2 \sqrt{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } \\ x = \dfrac { 0 - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$ $ หากตัวส่วนเป็น 1 ตัวส่วนสามารถกำจัดออกได้ $ $
$\begin{array} {l} x = \color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \\ x = \dfrac { 0 - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = 2 \sqrt{ 2 } \\ x = \dfrac { \color{#FF6800}{ 0 } - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$ $ 0 จะไม่เปลี่ยนเมื่อคุณบวกหรือลบ $ $
$\begin{array} {l} x = 2 \sqrt{ 2 } \\ x = \dfrac { - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = 2 \sqrt{ 2 } \\ x = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 4 \sqrt{ 2 } } { 2 } } \end{array}$
$ $ ทำการลดรูปเศษส่วน $ $
$\begin{array} {l} x = 2 \sqrt{ 2 } \\ x = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 2 \sqrt{ 2 } } { 1 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} x = 2 \sqrt{ 2 } \\ x = \dfrac { - 2 \sqrt{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } \end{array}$
$ $ หากตัวส่วนเป็น 1 ตัวส่วนสามารถกำจัดออกได้ $ $
$\begin{array} {l} x = 2 \sqrt{ 2 } \\ x = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \sqrt{ \color{#FF6800}{ 2 } } \end{array}$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo