เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แก้สมการ
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$2 x - 3 = 5$$
$x = 4$
$ $ แก้ปัญหาให้เป็น $ x$
$2 x \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } = 5$
$ $ ย้ายค่าคงที่ไปข้างขวาและเปลี่ยนเครื่องหมาย $ $
$2 x = 5 \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 }$
$2 x = \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ เพิ่ม $ 5 $ และ $ 3$
$2 x = \color{#FF6800}{ 8 }$
$\color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 8 }$
$ $ หารทั้งสองข้างด้วยจำนวนเดิม $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 4 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo