เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แยกนิพจน์
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } + 5 x + 4$$
$\left ( x + 1 \right ) \left ( x + 4 \right )$
จัดนิพจน์ในรูปแบบของการแยกตัวประกอบ ..
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ ใช้สูตรการแยกตัวประกอบ $ x^{2} + \left(a+b\right)x + ab = \left(x+a\right)\left(x+b\right)$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right )$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right )$
$ $ จัดเรียงตัวประกอบ $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 4 } \right )$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo