เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แก้สมการกำลังสอง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } - 8 x + 16 = 0$$
$x = 4$
คำนวณโดยใช้สูตรสมการกำลังสอง
$x = \dfrac { \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ - } 8 \right ) \pm \sqrt{ \left ( - 8 \right ) ^ { 2 } - 4 \times 1 \times 16 } } { 2 \times 1 }$
$ $ จัดรูปการลบ $ $
$x = \dfrac { 8 \pm \sqrt{ \left ( - 8 \right ) ^ { 2 } - 4 \times 1 \times 16 } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { 8 \pm \sqrt{ \left ( \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 8 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 \times 1 \times 16 } } { 2 \times 1 }$
$ $ นำเครื่องหมายติดลบออกเนื่องจากตัวเลขติดลบเมื่อยกกำลังจะมีค่าเป็นบวก $ $
$x = \dfrac { 8 \pm \sqrt{ 8 ^ { 2 } - 4 \times 1 \times 16 } } { 2 \times 1 }$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 8 \pm \sqrt{ 8 ^ { 2 } - 4 \times 1 \times 16 } } { 2 \times 1 } }$
$ $ จัดนิพจน์ $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 8 \pm \sqrt{ 0 } } { 2 \times 1 } }$
$x = \dfrac { 8 \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 0 } } } { 2 \times 1 }$
$n รากที่สองของ 0 คือ 0$
$x = \dfrac { 8 \pm \color{#FF6800}{ 0 } } { 2 \times 1 }$
$x = \dfrac { 8 \pm 0 } { 2 \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ การคูณตัวเลขด้วย 1 จะไม่เปลี่ยนค่า $ $
$x = \dfrac { 8 \pm 0 } { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 8 \pm 0 } { 2 } }$
$ $ ค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะทำการบวกหรือการลบ 0 $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 8 } { 2 } }$
$x = \color{#FF6800}{ \dfrac { 8 } { 2 } }$
$ $ ทำการลดรูปเศษส่วน $ $
$x = \color{#FF6800}{ \dfrac { 4 } { 1 } }$
$x = \color{#FF6800}{ \dfrac { 4 } { 1 } }$
$ $ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $ $
$x = \color{#FF6800}{ 4 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo