เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
เขียนเลขใหม่
คำตอบ
circle-check-icon
$$55$$
$5.5 \times 10 ^ { 1 }$
เขียนซ้ำในระบบตัวเลขทางวิทยาศาสตร์
$\color{#FF6800}{ 55 }$
$ $ เขียนซ้ำในระบบตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ $ $
$\color{#FF6800}{ 5.5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 10 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo