เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ขยายนิพจน์
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\left ( x + 2 \right ) \left ( x - 5 \right )$$
$x ^ { 2 } - 3 x - 10$
จัดพหุนาม
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 5 } \right )$
$ $ Organize the expression with the distributive law $ $
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 10 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo