เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 26 } { 39 }$$
$\dfrac { 2 } { 3 }$
ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 26 } } { \color{#FF6800}{ 39 } } }$
$ $ หารส่วนด้วยตัวประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด $ 13$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 26 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 13 } } { \color{#FF6800}{ 39 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 13 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 26 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 13 } } { 39 \div 13 }$
$ $ หาร $ 26 $ ด้วย $ 13$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { 39 \div 13 }$
$\dfrac { 2 } { \color{#FF6800}{ 39 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 13 } }$
$ $ หาร $ 39 $ ด้วย $ 13$
$\dfrac { 2 } { \color{#FF6800}{ 3 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo