เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันกำลังสอง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$y = x ^ { 2 } - 4 x + 3$$
$- 1$
หาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันกำลังสอง
$\color{#FF6800}{ y } = \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ เขียนซ้ำเป็นรูปแบบมาตรฐานของฟังก์ชันกำลังสอง $ $
$\color{#FF6800}{ y } = \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 }$
$\color{#FF6800}{ y } = \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 }$
$ $ เนื่องจาก $ a \gt 0 $ ดังนั้นค่าต่ำสุดคือ $ - 1 $ ถ้า $ x =2$
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo