เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แยกตัวประกอบโดยใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์
คำตอบ
circle-check-icon
$$x ^ { 2 } - x + \dfrac { 1 } { 4 }$$
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( 2 x - 1 \right ) ^ { 2 }$
แสดงสูตรกำลังสองสมบูรณ์
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 4 } } }$
$ $ เชื่อมโยงนิพจน์ที่มีตัวประกอบร่วม $ \dfrac { 1 } { 4 }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 4 } } } \left ( \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \right )$
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 x + 1 \right )$
$ $ แสดงให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง $ $
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 x + 1 \right )$
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 x + 1 \right )$
$ $ เชื่องโยงเลขยกกำลัง $ $
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } - 4 x + 1 \right )$
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \left ( 2 x \right ) ^ { 2 } - 4 x + \color{#FF6800}{ 1 } \right )$
$ $ แสดงให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง $ $
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \left ( 2 x \right ) ^ { 2 } - 4 x + \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right )$
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \left ( 2 x \right ) ^ { 2 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ x } + 1 ^ { 2 } \right )$
$ $ เปลี่ยนพจน์ที่อยู่ตรงกลาง $ $
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \left ( 2 x \right ) ^ { 2 } \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \right ) \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) + 1 ^ { 2 } \right )$
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \right ) \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right )$
$ $ จัดนิพจน์โดยการใช้ $ A^{2} ± 2AB + B^2 = (A ± B)^{2}$
$\dfrac { 1 } { 4 } \left ( \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo