เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แก้สมการกำลังสอง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } + 3 x - 1 = 0$$
$\begin{array} {l} x = \dfrac { - 3 + \sqrt{ 13 } } { 2 } \\ x = \dfrac { - 3 - \sqrt{ 13 } } { 2 } \end{array}$
แก้สมการกำลังสองโดยใช้สแควร์รูท
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ แปลงนิพจน์กำลังสองทางด้านซ้ายเป็นรูปแบบสแควร์ที่สมบูรณ์แบบ $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$\left ( x + \dfrac { 3 } { 2 } \right ) ^ { 2 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = 0$
$ $ ย้ายค่าคงที่ไปข้างขวาและเปลี่ยนเครื่องหมาย $ $
$\left ( x + \dfrac { 3 } { 2 } \right ) ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( x + \dfrac { 3 } { 2 } \right ) ^ { 2 } = 1 + \left ( \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ เมื่อเศษส่วนยกกำลังให้ยกตัวเศษและส่วนแต่ละส่วนให้เป็นกำลัง $ $
$\left ( x + \dfrac { 3 } { 2 } \right ) ^ { 2 } = 1 + \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } } { \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 ^ { 2 } } { 2 ^ { 2 } } }$
$ $ จัดนิพจน์ $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 13 } { 4 } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ \dfrac { 13 } { 4 } }$
$ $ แก้สมการกำลังสองโดยใช้สแควร์รูท $ $
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ \dfrac { 13 } { 4 } } }$
$\color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ \dfrac { 13 } { 4 } } }$
$ $ แก้ปัญหาให้เป็น $ x$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 13 } } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 13 } } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } }$
$ $ แยกคำตอบ $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 13 } } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 13 } } { 2 } } \end{array}$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 13 } } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 3 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { \sqrt{ 13 } } { 2 } } \end{array}$
$ $ จัดนิพจน์ $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 3 + \sqrt{ 13 } } { 2 } } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 3 - \sqrt{ 13 } } { 2 } } \end{array}$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo