เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณความแตกต่าง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$y = \dfrac { 1 } { x }$$
$\dfrac {d } {d x } {\left( y \right)} = - \dfrac { 1 } { x ^ { 2 } }$
คำนวณความแตกต่างของฟังก์ชันลอการิทึม
$\dfrac {d } {d \color{#FF6800}{ x } } {\left( \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { x } } \right)}$
$ $ คำนวณความแตกต่าง $ $
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { x ^ { 2 } } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo