เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
จัดการโดยการใช้กฎของเลขชี้กำลัง
คำตอบ
circle-check-icon
$$19 \times 19$$
$19 ^ { 2 }$
จัดการโดยการใช้กฎของเลขชี้กำลัง
$\color{#FF6800}{ 19 } \times 19$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$\color{#FF6800}{ 19 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 19$
$19 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 19 }$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$19 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 19 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\color{#FF6800}{ 19 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 19 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ บวกตัวชี้กำลังที่มีเลขฐานเดียวกัน $ $
$\color{#FF6800}{ 19 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$19 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ เพิ่ม $ 1 $ และ $ 1$
$19 ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo