เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 6 } { 10 }$$
$\dfrac { 3 } { 5 }$
ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\color{#FF6800}{ \dfrac { 6 } { 10 } }$
$ $ หารส่วนด้วยตัวประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด $ 2$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { 6 \div 2 } { 10 \div 2 } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 2 } } { 10 \div 2 }$
$ $ หาร $ 6 $ ด้วย $ 2$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { 10 \div 2 }$
$\dfrac { 3 } { \color{#FF6800}{ 10 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ หาร $ 10 $ ด้วย $ 2$
$\dfrac { 3 } { \color{#FF6800}{ 5 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo