เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ขยายนิพจน์
คำตอบ
circle-check-icon
$$\left ( a + b - c \right ) ^ { 2 }$$
$a ^ { 2 } + 2 a b - 2 a c + b ^ { 2 } - 2 b c + c ^ { 2 }$
จัดพหุนาม
$\left ( \color{#FF6800}{ a } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ b } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ c } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ ขยายสมการ $ $
$\color{#FF6800}{ a } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ a } \color{#FF6800}{ b } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ a } \color{#FF6800}{ c } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ b } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ b } \color{#FF6800}{ c } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ c } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo