qanda-logo
apple logogoogle play logo

เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาผลรวมหรือผลต่างของเศษส่วน
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$- \dfrac { 1 } { 2 } - \dfrac { 1 } { 2 }$$
$- 1$
หาผลรวมหรือผลต่างของเศษส่วน
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 1 } { 2 } }$
$ $ หากตัวส่วนเหมือนกันกับ $ 2 $ รวมเศษส่วนเป็นพจน์เดียว $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { - 1 - 1 } { 2 } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } } { 2 }$
$ $ ค้นหาผลรวมของตัวเลขติดลบ $ $
$\dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } } { 2 }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } } { 2 }$
$ $ ย้ายเครื่องหมายลบไปที่ด้านหน้าของเศษส่วน $ $
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 2 } { 2 } }$
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { 2 } { 2 } }$
$ $ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $ $
$\color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป Qanda!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo