เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แสดงตัวหารทั้งหมด
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$99 ^ { 2 }$$
$1 , 3 , 9 , 11 , 27 , 33 , 81 , 99 , 121 , 297 , 363 , 891 , 1089 , 3267 , 9801$
หาตัวหารทั้งหมด
$\color{#FF6800}{ 99 } ^ { 2 }$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } \right ) ^ { 2 }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ หากฐานประกอบด้วยผลคูณของจำนวนสองจำนวนขึ้นให้เปลี่ยนเป็นผลคูณของเลขยกกำลัง $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \times 11 ^ { 2 }$
$ $ คำนวณค่าของเลขยกกำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \times 11 ^ { 2 }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ แสดงตัวหารของตัวประกอบ $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \\ \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \\ \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ ค้นหาตัวหารทั้งหมดโดยการรวมตัวประกอบที่เป็นไปได้สำหรับการลดลงของเศษส่วน $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 11 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ คำนวณผลคูณของตัวหารทั้งหมด $ $
$\color{#FF6800}{ 1 } , \color{#FF6800}{ 3 } , \color{#FF6800}{ 9 } , \color{#FF6800}{ 11 } , \color{#FF6800}{ 27 } , \color{#FF6800}{ 33 } , \color{#FF6800}{ 81 } , \color{#FF6800}{ 99 } , \color{#FF6800}{ 121 } , \color{#FF6800}{ 297 } , \color{#FF6800}{ 363 } , \color{#FF6800}{ 891 } , \color{#FF6800}{ 1089 } , \color{#FF6800}{ 3267 } , \color{#FF6800}{ 9801 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo